Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje opublikowane przez Zarząd MKS Krakus w dniu 15 stycznia 2018 r na Facebooku MKS Krakus jako dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód czuje się w obowiązku wyjaśnić pewne kwestie które moim zdaniem są istotne dla zrozumienia specyfiki problemu.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze sportowo-rekreacyjnym prowadzącą nieobowiązkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Placówka działa w oparciu o przepisy prawa oświatowego i statut ośrodka, realizuje zajęcia wspierające sportowy rozwój dzieci i młodzieży oraz organizuje imprezy, wypoczynek i działania sportowe wśród dzieci i młodzieży. Rekreacja i propagowanie sportu to najważniejsze zadania naszego ośrodka finansowanych ze środków Gminy Kraków.

W odróżnieniu od MOS Kraków „Wschód” zupełnie inny status prawny posiada MKS „Krakus”, który jako stowarzyszenie jest podmiotem samorządnym, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalającym akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności (art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7.04.1989 r.). MKS „Krakus” posiada statutowe organy odpowiedzialne za prawidłową realizację celów klubu czyli profesjonalnego prowadzenia sekcji sportowych i uczestniczenie w rozgrywkach ligowych. MKS „Krakus” nie posiada własnych obiektów sportowych. Ze względu na ustawę o finansach publicznych rola MOS Kraków Wschód w stosunku do MKS Krakus, powinna ograniczać się wyłącznie do wynajęcia obiektów oraz do kierowania przez naszych nauczycieli, uzdolnionych dzieciaków z piłki nożnej do sekcji klubu MKS Krakus, z którym współpracujemy od wielu lat i z którym powinniśmy mieć podpisaną umowę o współpracy. Zarząd MKS Krakus zgodnie z §11 punkt 2 swojego statutu „prowadzi systematyczne szkolenia sportowe w oparciu o zatrudnionych trenerów i instruktorów w sekcjach” i tu w statucie MKS Krakus pojawiają się nazwy różnych sekcji min piłki nożnej. Niestety obecnie MKS Krakus nie prowadzi żadnego systematycznego szkolenia w sekcji piłki nożnej w ciągu tygodnia i do niedawna nie zatrudniał żadnego trenera czy też instruktora w Klubie co jest w sprzeczności z tym paragrafem Statutu MKS Krakus. Wszystkie zajęcia w ciągu tygodnia na hali balonowej są prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela przez MOS Kraków Wschód. Od kilku miesięcy całość składek które Państwo opłacają trafia wyłącznie na konto MKS Krakus. MKS Krakus również od wielu lat pozyskuje środki z konkursów grantowych na realizację celów statutowych. Wszystkie zajęcia, które prowadzą zatrudnieni przez nasz Ośrodek nauczyciele (będący jednocześnie trenerami Krakusa), muszą być przeprowadzane zgodnie z przepisami oświatowymi którym jako szkoła podlegamy. Unormowane jest to Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (załącznik poniżej). Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem i również na wskutek interwencji jednego z rodziców oraz kilku telefonów do naszego ośrodka w sprawie zbyt niskiej temperatury na hali balonowej, przesłałem prośbę do Organu Prowadzącego o możliwość prowadzenia zajęć szkolnych w temperaturze niższej niż wymagana przepisami. Prośba moja jest spowodowana tym, że gdy temperatura spada poniżej 8 stopni na zewnątrz nawet gdyby ogrzewanie hali było włączone przez 20 godzin nie ma technologicznych możliwości ogrzania hali do wymaganych 18 stopni bowiem sama powłoka balonowa ma grubość 2 minimetrów. Niestety nie otrzymałem od Organu Prowadzącego zgody na takie zajęcia i zmuszony jestem do przeniesienia wszystkich zajęć do sali gimnastycznych okolicznych szkół w celu zapewnienia ustawowo wymaganych 18 stopni (§ 17 ust 1 i 2). Argument Zarządu MKS Krakus o braku takiego wymagania ze względu na to, że hala pneumatyczna nie jest obiektem stałym w żaden sposób się nie ma do przepisów oświatowych i cytowanego rozporządzenia. Oczywiście jeśli MKS Krakus podpiszę umowę najmu hali pneumatycznej ze środków pochodzących ze składek czy też grantów, dalej będzie mógł prowadzić tam zajęcia, gdyż przepisy oświatowe mówiące o temperaturze podczas zajęć szkolnych nie dotyczą firm, stowarzyszeń oraz Klubów. Cenę takiego najmu zaproponował na spotkaniach sam Zarząd MKS Krakus po podliczeniu wszystkich kosztów związanych z rywalizacją wszystkich grup szkoleniowych oraz zatrudnieniem trenerów dla nich. Na spotkaniach zarówno z Zarządem jak i naszymi nauczycielami przedstawiliśmy wraz z Wicedyrektorem odpowiedzialnym za politykę kadrową w MOS, takie warunki zatrudnienia aby nauczyciele mogli pogodzić obowiązki w MKS Krakus jak i zajęć w MOS nie musząc rezygnować z pracy w MOS. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że praca w naszym ośrodku w oparciu o umowę o pracę z Karty Nauczyciela jest ważna dla nauczycieli i nie będą chcieli z niej rezygnować dlatego też nasza propozycja dopasowania godzin z MOS do grafika Krakusa.

Chciałbym również odnieść się do przedstawianych nieprawdziwych zarzutów MKS Krakus. 30 listopada 2017 r podczas spotkania w Wydziale Sportu Zarząd MKS Krakus został poinformowany, że umowa podpisana w 2016r jest nieważna z uwagi na brak odpowiedniej reprezentacji na umowie zgodnej ze statutem MKS Krakus. To Zarząd MKS Krakus nie dopełnił formalności wynikających ze Statutu stowarzyszenia. Na kolejnych spotkaniach odbywających się 4, 7 i 13 grudnia 2017 r z przedstawicielami Zarządu MKS Krakus, poruszano wiele problemów dotyczących wzajemnych zobowiązań i zasad współpracy między podmiotami. Przekazano reprezentantom Zarządu MKS Krakus projekty porozumienia, umowy o współpracy, umowy najmu na preferencyjnych warunkach. Uzgodniono, że po konsultacjach i akceptacji pozostałych członków zarządu MKS Kraków powyższe umowy zostaną podpisane na spotkaniu w dniu 19 lub 20 grudnia 2017 r tj. przed planowanym na 21 grudnia 2017 r spotkaniem w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Krakowa. Niestety powyższe spotkanie zostało odwołane przez Zarząd MKS Krakus i do chwili obecnej brak jest informacji na temat daty kolejnego spotkania w tej sprawie. Wydawać by się mogło, że osiągnięto wtedy wstępne porozumienie, ponieważ opisywane spotkania z przedstawicielami Zarządu MKS „Krakus” odbywały się w spokojnej i rzeczowej atmosferze. Dlatego moje zdziwienie budzi fakt, że z niewiadomych przyczyn Zarząd MKS Krakus opublikował w dniu 15 stycznia na Facebooku szereg nieprawdziwych informacji które mogą zaszkodzić procesowi dalszych negocjacji w sprawie ustalenia zasad współpracy.

MKS Krakus podobnie jak inne kluby jest odpowiedzialny za przeprowadzanie naborów do swojego Klubu. W piśmie z 2.11.2017 roku, poinformowałem Zarząd MKS Krakus, że MOS Kraków Wschód w roku 2017 rozpoczął realizację trzech projektów między innymi kurs tańca hip hop, treningi Ju-jitsu oraz szkółkę piłkarską która miała przygotowywać piłkarzy do późniejszych treningów w ramach MKS Krakus. Projekty te realizowane są poza zakresem współpracy jaki uzgodniony został pomiędzy MOS Kraków-Wschód a MKS Krakus zgodnie z umową z dnia 1 września 2016 r. Promocja, reklama oraz realizacja tych projektów finansowana jest wyłącznie ze środków będących w budżecie MOS Kraków-Wschód w oparciu o zatrudnionych przez MOS swoich nauczycieli. Zarząd MKS Krakus nie przeprowadził żadnego naboru jesienią 2017r.

Sprawa zatrudnienia nowego trenera na miejsce pana Tadeusza wobec planowanego przez niego od 1 stycznia 2018 r urlopu dla poratowania zdrowia była poruszana na spotkaniach z przedstawicielami Zarządu MKS Krakus w grudniu 2017 r. Zarząd MKS Krakus planował pozyskać trenera do prowadzenia zajęć w MKS Krakus ale z tego co mi wiadomo rozmowy zakończyły się fiaskiem. Wobec konieczności zastąpienia na zajęciach z piłki nożnej nieobecnego już w styczniu 2018 r pana Tadeusza zwracałem się z zapytaniem do Zarządu Krakusa o decyzje w tej sprawie, ale nie uzyskałem jakiejkolwiek odpowiedzi. Jako szkoła mamy obowiązek zorganizować zastępstwo ale żaden z nauczycieli piłki nożnej nie mógł zastąpić pana Tadeusza, z powodu prowadzenia swoich zajęć. Oczywiście mogliśmy zabezpieczyć zastępstwo osobą która prowadzi gimnastykę korekcyjną ale w międzyczasie grupę po panu Tadeuszu przejął nauczyciel MOS Kraków Wschód Pan Obszański.

Szanowni Państwo tak jak wcześniej Państwu wyjaśniałem, MKS Krakus nie prowadzi żadnych zajęć szkoleniowych w tygodniu gdyż nie zatrudnia trenerów. W weekend nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wyjeżdżają z Państwa dzieciakami na mecze i turnieje co powoduje, że jako dyrektor jednostki miejskiej, muszę brać całkowita odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci trenujących w MOS Kraków Wschód a uczestniczących w rywalizacji sportowej na meczach i turniejach. Nie jest ważne, że na meczach reprezentują MKS Krakus, gdyż dzieci w tygodniu wyłącznie trenują w ramach zajęć oświatowych prowadzonych przez MOS oraz pracują z nimi nauczyciele zatrudnionych wyłącznie przez mój Ośrodek. Dlatego tak ważne jest rozdzielenie profesjonalnego sportu którym zajmuje się MKS Krakus od rekreacji i propagowania sportu czym zajmuje się MOS Kraków Wschód. Nie chce czuć się odpowiedzialny za zdrowie i życie Państwa dzieci podczas meczów i zawodów nie mając nawet możliwości wglądu w karty zdrowia zawodników!

Niedorzecznym jest także podnoszony zarzut zakazu sparingu drużyny MKS Krakus w sobotę 13 stycznia 2018 r. W tym przypadku podobnie jak w przypadku innych wynajmów przez inne podmioty i zgodnie z przepisami i procedurami oświatowymi musi być na ta okoliczność podpisana stosowna umowa z właściwym czasowym wyprzedzeniem a takie warunki nie zostały przez MKS Krakus spełnione. Naszą jednostkę obowiązują przepisy prawa i żaden podmiot nie może rozgrywać meczu czy też prowadzić jakiekolwiek działania na terenie MOS bez stosownej umowy. Dotyczy to również przyszłych sparingów czy meczy MKS Krakus w ligach czy turniejach, dlatego tym bardziej konieczne jest podjęcie przez Zarząd MKS Krakus decyzji o podpisaniu stosownej umowy. Jako Dyrektor jestem w każdej chwili gotowy na takie spotkanie i mimo publikacji nieprawdziwych informacji na facebooku jestem otwarty na podpisanie umowy o współpracy oraz umowy wynajmu obiektów do prowadzenia zajęć z piłki nożnej na terenie MOS. Zaprzeczam informacjom Zarządu MKS Krakus o chęci pozbycia się zajęć MKS Krakus na obiekcie MOS. Zachęcam również pozostałych rodziców do pracy na rzecz MKS Krakus tak aby nieprawdziwa wizja o likwidacji stowarzyszenia nie stała się faktem z uwagi na brak dobrej woli Zarządu MKS do podpisania stosownych umów i zapewnienia członkom stowarzyszenia zajęć na najwyższym poziomie. Dołożę wszelkich starań do tego aby warunki trenowania MKS Krakus stale się poprawiały i wzbogacały o nową bazę szkoleniową tak jak to miało miejsce do tej pory.

 

Z poważaniem Rafał Mikoś

Dyrektor MOS Kraków „Wschód”

Oświadczenie