Przetarg nieograniczony pn.: „Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury”, nr postępowania: MOS W.261.1.2018

MOS W.261.1.2018

Kraków, dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr ogłoszenie nr 595353-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. pn. „Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury”
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” unieważnia postępowanie.
Uzasadnienie faktyczne i prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 10 sierpnia 2018 roku godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Unieważnienie

Ogłoszenie nr 595353-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – załącznik nr 1

załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia/spełnienia warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 3 – Wzór umowy

załącznik nr 4 – Przedmiar robót

załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

załącznik nr 6 – Formularz informacji na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia

załącznik nr 7.1 – Projekt

załącznik nr 7.2 – Projekt budowlany

załącznik nr 8.1 – Rysunek nr 1

załącznik nr 8.2 – Rysunek nr 2

załącznik nr 8.3 – Rysunek nr 3

załącznik nr 8.4 – Rysunek nr 4

załącznik nr 8.5 – Rysunek nr 5

załącznik nr 8.6 – Rysunek nr 6

załącznik nr 8.7 – Rysunek nr 7

załącznik nr 8.8 – Rysunek nr 8

załącznik nr 9.1 – Mapa do celów projektowych

załącznik nr 9.2 – Mapa do celów projektowych 500+kolor

załącznik nr 9.3 – Decyzja