7.10.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE znak  sprawy: MOS.W.261.3.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE, znak sprawy: MOS.W.261.3.2021 pod nazwą “Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Bulwarowej w Krakowie – etap II – III postępowanie”.

Do pobrania:

1. SWZ z załącznikami (w pdf)

2.załącznik nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia(dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary)

3.załącznik do SWZ w wersji edytowalnej

4. załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy (w pdf) wraz z załącznikiem wzór karty gwarancyjnej