Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego na zajęcia do
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód w Krakowie

1. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie dzieci wraz z pracownikami MOS Wschód, jak również ich rodzinami.
2. Osobiście nie jestem, ani nikt z najbliższych domowników (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęta/ty kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
3. Oświadczam, że na zajęcia przyprowadzę dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych typu: katar, kaszel, gorączka, duszności, itp.
4. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, jak również nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
5. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód.
6. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez MOS Wschód, w tym z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie MOS Wschód dostępnymi dla Rodziców.
7. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
8. Numer telefonu rodzica do tzw. „szybkiego kontaktu” ………………………………….

Podpisy rodzica / opiekuna prawnego
1.…………..………………………………
2……………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego rodzica/opiekuna prawnego