Rada Rodziców przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Wschód

Rada Rodziców to organizacja rodziców dzieci, działająca przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Wschód, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem ośrodka, radą pedagogiczną, organami nadzorującymi szkołę oraz innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań Ośrodka.
W roku szkolnym 2021/22 w Radzie Rodziców zasiada 5 osób reprezentujących ok. 4000 dzieci i młodzieży. Reasumując, można zatem stwierdzić, iż Rada Rodziców, mając swoje umocowanie prawne w Ustawie o systemie oświaty, jako reprezentacja ogółu rodziców, ma istotny wpływ na kształt i sposób funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód.

Opłaty na Radę Rodziców:

Piłka nożna:  120 zł/mc
Ju-jitsu: 200 zł/sem
Zajęcia taneczne: 200 zł/semestr

Nr Konta: 72 1020 2892 0000 5602 0752 0051

Działalność Rady Rodziców

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Ośrodka, służących zarówno dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Naszą działalnością kieruje Prezydium Rady Rodziców czyli przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz skarbnik, wybierani przez członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.

Wielu rodziców, czujących się współgospodarzami Ośrodka, wspomaga dyrekcję i nauczycieli w organizacji i prowadzeniu imprez oraz uroczystości Ośrodka.

Rodzice powinni mieć wpływ na to, w jaki sposób i z jakimi efektami odbywa się terapia ich dzieci, a działalność w Radzie Rodziców to umożliwia.

Pełnimy swoje funkcje społecznie i nie pobieramy za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

  • Pośredniczymy w kontaktach pomiędzy rodzicami a dyrekcją ośrodka.
  • Inicjujemy imprezy jak Dzień Dziecka, Św. Mikołaj, Bezpieczne Wakacje.
  • Inicjujemy oraz dofinansowujemy wycieczki np. do Warszawy, w Góry Świętokrzyskie.
  • Współfinansujemy nagrody na koniec roku szkolnego oraz nagrody w konkursach.
  • Staramy się pozyskać środki na sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne itp.

Więcej niż 70% z darowizn jest wydawanych bezpośrednio na dzieci.

Szczegółowy opis zakresu działalności Rady Rodziców znajdą Państwo w naszym regulaminie. O bieżącej działalności informujemy na stronie internetowej oraz na tablicy.