OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE, znak sprawy: MOS.W.261.2.2021 pod nazwą “Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Bulwarowej w Krakowie – etap II – II postępowanie”.

Do pobrania:

1. SWZ z załącznikami (w pdf)

2. załącznik nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia(dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary)

3. załącznik do SWZ w wersji edytowanej

4. załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy (w pdf) wraz z załącznikiem wzór karty gwarancyjnej

Biuletyn informacji Publicznej