Przetarg nieograniczony pn.: „Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury”, nr postępowania: MOS W.261.2.2018 załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – załącznik nr 1 załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia/spełnienia warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 – Wzór umowy załącznik nr 4 – Przedmiar robót załącznik nr…

Przetarg nieograniczony pn.: „Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury”, nr postępowania: MOS W.261.1.2018 MOS W.261.1.2018 Kraków, dnia 10 sierpnia 2018 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr ogłoszenie nr 595353-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. pn. „Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury” Na podstawie art….

Załącznik nr 4 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro OGŁOSZENIE Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Dostawę oleju opałowego na ogrzewanie hali pneumatycznej opis zamówienia: Dostawa do zbiorników wężem…

Załącznik nr 4 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro OGŁOSZENIE Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Wyłonienie realizatora Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 opis zamówienia: Przeprowadzenie rywalizacji…

Załącznik nr 4 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro OGŁOSZENIE Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Opracowanie projektu budowlanego drogi oraz boiska wielofunkcyjnego opis zamówienia: Projekt, kosztorys, przedmiar oraz…

Page 1 of 31 2 3