7.10.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE znak  sprawy: MOS.W.261.3.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE, znak sprawy: MOS.W.261.3.2021 pod nazwą “Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Bulwarowej w Krakowie – etap II – III postępowanie”. Do pobrania: 1. SWZ z załącznikami (w pdf) 2.załącznik nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia(dokumentacja projektowa,…

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwa: “Budowa obiektów sportowych wraz z infrastruktura przy ulicy Bulwarowej w Krakowie – etap II” https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141314

Przetarg nieograniczony pn.: „Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury”, nr postępowania: MOS W.261.2.2018 załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – załącznik nr 1 załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia/spełnienia warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 – Wzór umowy załącznik nr 4 – Przedmiar robót załącznik nr…

Przetarg nieograniczony pn.: „Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury”, nr postępowania: MOS W.261.1.2018 MOS W.261.1.2018 Kraków, dnia 10 sierpnia 2018 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr ogłoszenie nr 595353-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. pn. „Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury” Na podstawie art….

Page 1 of 41 2 3 4